Nolikums

LATVIJAS UNIVERSITĀTES BASKETBOLA LĪGAS

16. sezona

(2019./2020. gada sezona)

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Popularizēt basketbolu Latvijas Universitātes (turpmāk tekstā - LU) studējošo un mācībspēku vidū.
1.2. Veicināt studentu basketbola izaugsmi un patriotismu pret savu fakultāti un LU.
1.3. Noskaidrot LU basketbola līgas čempionus.

2. Organizatori

2.1. LU basketbola līgu organizē Latvijas Universitātes sporta servisa centrs (turpmāk tekstā – LU SC).
2.2. Par komandu un to sastāvu pieteikumiem un izmaiņām atbild LUBL galvenais tiesnesis.
2.3. Par sacensību kalendāru un tā izmaiņām atbild LUBL galvenais tiesnesis Edvards Lucis.
2.4. Par sacensību norisi atbilstoši Nolikumam un FIBA noteikumiem, tiesnešu un sekretariāta nozīmēšanu uz spēlēm un darbību atbild LUBL galvenais tiesnesis.
2.5. Par protestu, disciplināro jautājumu un konfliktsituāciju risināšanu atbild LUBL konfliktu komisija (sastāvā ietilpst LU SC pārstāvis, LUBL galvenais tiesnesis, LU basketbola izlases treneris)

3. Dalībnieki

3.1. LU basketbola līgas čempionātā var iesaistīties ikviens LU studējošais un darbinieks. Kā arī LU absolventi gadu pēc diploma saņemšanas (komandā sezonas pieteikumā drīkst būt ne vairāk kā trīs).
3.2. Sezonā komanda var pieteikt 24 spēlētājus, spēlē drīkst piedalīties 12 spēlētāji. Dalībnieks drīkst spēlēt tikai vienā komandā. Komandu drīkst mainīt vienu reizi sezonas laikā līdz 2020.gada 15.februārim.
3.3. LU basketbola līgas izslēgšanas spēles jeb play-off turnīrā drīkst piedalīties, ja dalībnieks regulārajā čempionātā ir aizvadījis 40% spēļu. Erasmus studiju programmā iesaistītajiem jāaizvada 40 % spēļu no brīža, kad viņi turpina studijas Latvijā, informējot par to LUBL galveno tiesnesi.
3.4. Punkts 3.3. neattiecas uz LU akadēmisko personālu.
3.5. Komandu atbildīgā persona ir komandas kapteinis, kas atbild par sniegto datu pareizību.
3.6. Komandas kapteinis atbild par komandas visu dalībnieku iepazīstināšanu ar LU basketbola līgas Nolikumu un LUBL lēmumiem.
3.7. Students drīkst pārstāvēt arī citas fakultātes komandu, ne obligāti to, kurā studē.

4. Dalības maksa

4.1. Lai piedalītos LU basketbola līgā, spēlētājam LUIS nepieciešams veikt LU SC noteikto maksu par dalību turnīrā 17,22- EUR/semestrim (ieskaitot PVN).
4.2. Komandas kapteinim turnīra galvenajam tiesnesim tieši pirms pirmās komandas spēles ir jāuzrāda komandā spēlējošo spēlētāju maksājuma uzdevumi par reģistrācijas maksas veikšanu.

5. Pieteikumi

5.1. Komandu pieteikumi dalībai LU basketbola līgā 2019./2020. gada sezonā jāiesniedz līdz 2019. gada 8. oktobra plkst. 23.59, elektroniskā veidā pieteikumu sūtot uz kalvis.kazaks@lu.lv
5.2.Komandu sastāva pieteikums, kura pieteikuma anketa tiks izsūtīta komandu kapteiņiem pēc pieteikuma saņemšanas, jāiesūta līdz 2019. gada 10. oktobra plkst. 23:59.

6. Komandas kapteinis

6.1. Komandas kapteinis atbild par komandas rīcību, uzvedību un disciplīnu.
6.2. Komandas kapteinis laicīgi informē savu komandu par spēļu kalendāru un izmaiņām tajā.
6.3. Komandas kapteinis pirms katras spēles aizpilda spēļu protokolu un iesniedz to spēļu sekretāram.
6.4. Komandas kapteinis pēc spēles nodrošina kārtību un tīrību sporta zālē un ģērbtuvēs.

7. Sacensību kārtība

7.1. Spēles laiks regulārajā čempionātā, ceturtdaļfinālā un pusfinālā ir  4 x 8 min. Papildlaiks 4 minūtes. Minūtes pārtraukumi -1 pirmajā puslaikā un 2 otrajā. Finālā spēlēs laiks  4x10 min. Spēles notiek saskaņā ar šo Nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem.
7.2. LU basketbola līgas sacensību regulārais čempionāts notiek no 2019.gada oktobra līdz 2020. gada maijam.
7.3. Uzvara tiek vērtēta ar 2 punktiem, bet zaudējums - ar 1 punktu. Ja komanda neattaisnoti neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0 : 20.
7.4. Komanda, kura ieguvusi lielāku punktu skaitu, ieņem augstāku vietu tabulā. Ja punktu skaits divām vai vairāk komandām ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst komanda, komanda, kurai:
7.4.1. labāka savstarpējo spēļu bilance;
7.4.2. labāka iegūto un zaudētu punktu starpība savstarpējās spēlēs.

7.5. Ja komanda nevar ierasties uz spēli, par to ir jāinformē galvenais tiesnesis 48 stundas pirms spēles sākuma.
7.6. Turnīra komandu skaits tiks apstiprināts 8. oktobrī.
7.6.1. Turnīra izspēles kārtība tiks apstiprināta 8. oktobrī.
7.7. LU basketbola līgas izslēgšanas spēles jeb play-off turnīrs notiek 2020. gada maijā.
7.8. Spēli komanda drīkst uzsākt un aizvadīt četru spēlētāju sastāvā.

8. Tiesneši

8.1. Spēles apkalpo divi laukuma tiesneši, sekretārs un laika tiesnesis. Sekretāram un laika tiesnesim pēc spēles ir jāsaskaita, cik punktus ir guvis katrs spēlētājs. Sekretārs un laika tiesnesis ir atbildīgi par protokola pareizu un glītu aizpildīšanu un galīgo noformēšanu.
8.2. Laukuma tiesnešiem un sekretariātam jāpilda FIBA oficiālajos basketbola noteikumos, LU basketbola līgas Nolikumā paredzētās un citas organizatoru prasības.
8.3. Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus un sekretārus nozīmē LUBL galvenais tiesnesis.

9. Kalendārs

9.1. LU  Basketbola līgas 16. sezonas spēļu kalendārs tiek apstiprināts vismaz divas nedēļas pirms nākamās spēles norises.
9.2. Organizatoriskas nepieciešamības gadījumā LUBL galvenais tiesnesis drīkst izmainīt spēļu kalendāru, paziņojot par to ar izmaiņām saistītajām komandām ne vēlāk kā 24 stundas pirms kalendārā paredzētās spēles sākuma.
9.3. Ja ir nepieciešamas izmaiņas kalendārā, tad komandai vismaz 3 dienas pirms paredzētās spēles ir jāvienojas ar pretinieku komandu par spēles pārcelšanu, informējot par to LUBL galveno tiesnesi.
9.4. Play-off spēļu apstiprināto kalendāru mainīt nedrīkst.

10. Apbalvošana

10.1. LU basketbola līgas čempiona titula ieguvēji tiek apbalvoti ar kausu.
10.2. LU basketbola līgas 1. - 3. vietu komandu spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām.
10.3. LU basketbola līgas sezonas noslēgumā piešķir sekojošas individuālās balvas:
10.3.1. sezonas vērtīgākais spēlētājs;
10.3.2. simboliskais sezonas "zvaigžņu piecinieks".
10.4. katru mēnesi LUBL tiek noteikts „Mēneša spēlētājs”.

11. Protesti

11.1. Ja komanda ir pārliecināta, ka NOLIKUMA vai FIBA noteikumu neievērošanas gadījumā tiek pārkāptas komandas intereses un tiek ietekmēts spēles rezultāts, un tā neatzīst galīgo spēles rezultātu, tai ir tiesības iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks notikuma izklāsts) un drošības naudu 15 EUR LUBL galvenajam tiesnesim 24 stundu laikā pēc dotās spēles beigu laika, pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošu procedūru:
11.1.1. spēles laikā, uzreiz pēc attiecīgā spēles momenta, tiklīdz bumba ir "mirusi", komandas kapteinim jāpaziņo vecākajam tiesnesim, ka par konkrēto momentu tiks iesniegts protests;
11.1.2. ja arī pēc vecākā tiesneša paskaidrojumiem attiecībā par notikušo, komandas kapteinis vēlas iesniegt protestu, tad jāatzīmē spēles laiks, kurā noticis incidents un komandas kapteinim jāparakstās protokolā speciāli tam paredzētajā vietā;
11.1.3. 15 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla, ja komandas kapteinis nav pārdomājis, spēles vecākajam tiesnesim jāiesniedz parakstīts protesta iesniegšanas apstiprinājums (nav sīki jāpaskaidro notikušais).
11.2. Ja pilnībā netiek izpildīts punktā 11.1. paredzētais, PROTESTS netiek pieņemts un izskatīts.
11.3. Protestus izskata LUBL konfliktu  komisija un lēmums tiek paziņots konfliktā iesaistītajām pusēm 72 stundu laikā no protesta iesniegšanas brīža.
11.4. LUBL konfliktu komisijas lēmums ir galīgs.

12. Sponsoru pozicionējums

12.1. LUBL dalībnieku komandām ir atļauts piesaistīt sponsorus un pozicionēt tos grafiskā veidā uz spēļu formām un/vai iekļaut to nosaukumu komandas nosaukuma 2.daļā (piemēram: ''JF/Krogs Brālis'').
12.2. Jebkāds komandas sponsoru pozicionējums, neatkarīgi no tā, vai tiek iekļauts grafiskā veidā uz spēļu formām vai iekļauts nosaukumā, ir jāsaskaņo ar LUBL organizatoriem.
12.3. LUBL organizatori patur tiesības noraidīt komandas pieteikumu par sponsora iekļaušanu pozicionējumā uz formām un/vai komandas nosaukumā.
12.4. Komandu sponsoru saskaņojums ar LUBL organizatoriem ir jāveic katru sezonu.